A Hockey Centre Szolgáltatás (HC Szolgáltatás) Felhasználási Feltételei

Általános

Ezek a használati feltételek a Hockey Centre Szolgáltatásra (továbbiakban: HC Service) vonatkoznak, amelynek az Internet oldala: http://www.hockeycentre.org. A szolgáltatást a Suomen Urheiluopisto (továbbiakban: Szolgáltató) biztosítja. A HC Service különböző tartalomszolgáltatók anyagaiból áll. A HC Service ingyenes és díjköteles szolgáltatásokat egyaránt kínálhat. Ebben a dokumentumban a "Szolgáltatás" kifejezés mindkét fajta szolgáltatásra vonatkozik. A szolgáltatás lehetővé teszi harmadik fél által biztosított szolgáltatások, anyagok és termékek igénybe vételét is.

A HC Service célja, hogy a jégkorongsporthoz kapcsolódó edzői és képzési anyagokkal lássa el az edzőket, hivatalos személyeket, a játékosokat, a játékvezetőket és más érintetteket, továbbá az érdeklődőket. A HC Service emellett a csapatoknak és a kluboknak eszközöket biztosít a belső kommunukációjukhoz, edzéseikhez, továbbá a különféle információk (edzésnaplók, versenytapasztalatok, játékosértékelések, teszteredmények stb.) gyűjtéséhez, terjesztéséhez és nyomon követéséhez.

A HC Service szolgáltatás szereplői

Az Előfizető az a személy, aki előfizet a szolgáltatásra és az Interneten keresztül kifizeti a csapatlicencet. Ő automatikusan a csapata Felhasználójává válik, akár edzőként, akár csapat hivatalos személyként. Meghívhat más Felhasználókat a csapatából, csoportokat képezhet a licenc által biztosított kereteken belül.

A Felhasználó az a személy, aki a meghívását követően regisztrál a Szolgáltatásba és elfogadja annak felhasználási feltételeit. A Felhasználó edző vagy csapat hivatalos személy (csapatmenedzser, felszerelésmenedzser stb.) vagy játékos lehet. Az edző vagy a csapat hivatalos személy további Felhasználókat hívhat meg a csapattagok közül, kapcsolati listákat hozhat létre és megtekintheti az a csapatának játékosairól összegyűjtött és eltárolt infomációkat - a licenc által biztosított kereteken belül. A licenc által biztosított kereteken belól az edzők és a csapat hivatalos személyek alcsapatokat és alcsoportokat hozhatnak létre a csapatukon belül. Minden Felhasználó azonos jogosultságokkal rendelkezik a Szolgáltatás vonatkozásában.

A Szolgáltatás igénybe vételéhez az Előfizetőnek és a Felhasználónak az előfizetéskor és a regisztrációkor el kell fogadnia jelen felhasználási feltételeket és vállalnia kell, hogy ezeknek megfelelően jár el.

Előfizetés a Szolgáltatásra és a díjfizetés

A HC Service szolgáltatásai lehetnek ingyenesek vagy díjkötelesek.

A díjköteles szolgáltatások igénybe vételének feltétele, hogy az előfizetéskor meghatározott összeg kifizetésre kerüljön. Az előfizetést követően a Szolgáltatás azonnal igénybe vehető (3 nap). A befizetés megtörténtét követően a Szolgáltatás aktívvá válik.

A Szolgáltató jogában áll, hogy megváltoztassa az árakat vagy a díjszabást, és az eddig ingyenes szolgáltatásokat fizetőssé tegye vagy fordítva. A Szolgáltató azonban nem változtathat az árakon vagy a díjszabáson a megállapodás időtartama alatt. Az érvényes árlista és díjszabás a HC Service honlapján érhető el.

Regisztráció a Szolgáltatásra és a személyes adatok kezelése

A Szolgáltatásra történő regisztrációhoz egy regisztrációs űrlap kitöltése kötelező, amely során aktuális és a valóságnak megfelelő személyes adatok megadása szükséges; amennyiben pedig Ön 18 év alatti, úgy a törvényes gondviselőjének elérhetősége is. Felhasználóként Ön köteles rendszeresen aktualizálni a személyes adatait. A Szolgáltató visszavonhatja a weboldalhoz való hozzáférését, ha valótlan adatokra lel az Ön felhasználói profiljában.

A Szolgáltató köteles tiszteletben tartani a személyes adatok védelméről szóló törvényi előírásokat a személyes adatok kezelése során. A Szolgáltatónak a személyes adatokat a Személyes Adatokról Szóló Törvény (Personal Data Act) előírásainak megfelelően kell kezelnie. Az adatokat arra használjuk, hogy: lehetővé tegyük a HC Service szolgáltatás tagsági körének kialakítását; kialakítsunk és fejlesszünk bizonyos szolgáltatásokat; lehetővé tegyük a felhasználókkal történő kapcsolattartást; feltárjuk a visszaélésszerű használatot. A Szolgáltató a személyes adatokat közvetlenül a Felhasználótól vagy az ő csapata azon edzőitől vagy csapat hivatalos személyeitől gyűjti, akik szintén Felhasználóként regisztráltak. További adatgyűjtés és adatkarbantartás céljából felhasználható források: SLUnet Sporttirekisteri, népesség-nyilvántartás, a Finn Direkt Marketing Szövetség vonatkozó nyilvántartása vagy minden más hasonló célú nyilvántartás.

Minden a Szolgáltatás során gyűjtött vagy az abba betáplált személyes adat felhasználóspecifikus. A Felhasználó által gyűjtött vagy betáplát adatok hozzáférhetőek a Felhasználó számára, a csapata edzői számára és a Felhasználóként regisztrált csapat hivatalos személyei számára is. A Felhasználó a saját csapata vonatkozó oldalán megtekintheti, hogy kik azok a regisztrált edzők és csapat hivatalos személyek, akik az ő személyes adatait láthatják vagy gyűjthetik. A Felhasználó (profil és edzésnapló) és a Felhasználóként regisztrált edzői valamint csapat hivatalos személyei (visszajelzés, játékosértékelés, teszteredmények) egyaránt betáplálhatnak személyes adatokat a Felhasználóról a HC Service-be. A Felhasználóként történő regisztráció során a Felhasználó beleegyezik abba, hogy jelen feltételek mentén gyűjtsék és felhasználják a személyes adatait. Amint a Felhasználót eltávolítják vagy eltávolítja magát a csapatlicenc hatálya alól, a Felhasználóként regisztrált edzői és csapat hivatalos személyei többé már nem láthatják a róla gyűjtött adatokat. A Felhasználó adatai ebben az esetben is a rendszerben maradnak, viszont nem kerülnek felhasználásra. Ha a Felhasználó új csapathoz csatlakozik, az új csapatának Felhasználóként regisztrált edzői és csapat hivatalos személyei láthatják a Felhasználóról gyűjtött adatokat. A Felhasználónak minden esetben joga van megakadályoznia, hogy a csapatváltása során az adatai kövessék őt. Szintén joga van bármely róla szóló bejegyzés törlését kérni, a Szolgáltatóhoz intézett írásos kérelem benyújtásával. Ha a Felhasználó 18 év alatti, úgy a törvényes gondviselőjének a beleegyezése is szükséges ahhoz, hogy jelen felhasználási feltételek mentén a személyes adatait gyűjthessük és felhasználhassuk. A törvényes gondviselőnek jogában áll a kiskorú Felhasználónak a rendszerben levő személyes adatait megismernie. Ennek kikérését írásban kell kezdeményeznie a Szolgáltatótól. A személyes adatok átvitelével és eltávolításával kapcsolatban a kiskorú Felhasználó törvényes gondviselőjének a jogai megegyeznek egy nagykorú Felhasználóéval. Megállapodás

A megállapodás akkor jön létre, amikor az Előfizető/Felhasználó az előfizetés vagy a regisztráció során elfogadja jelen felhasználási feltételeket és a regisztrációs folyamat befejezésével ennek bizonyságát adja.

A Felhasználó jogai és kötelezettségei

Az éves licenc révén az Előfizető és a Felhasználó jogosulttá válik arra, hogy használatba vegye a HC Service összes funkcióját. Az Előfizetőnek kötelessége gondosan eljárni a felhasználói jogosultságok kezelése során és a felhasználói azonosítok kiosztásakor - ezekért minden felelősséget visel.

A HC Service szolgáltatás igénybe vételéhez felhasználói azonosítóra és jelszóra van szükség - ezeket a Szolgáltató biztosítja a regisztráció során. Minden Felhasználónka egyedi, személyes jelszava van. A Felhasználó felelős azért, hogy a felhasználói azonosítóját és a jelszabát biztonságosan tárolja, és ne tegye lehetővé harmadik félnek, hogy ezekhez hozzáférjen. A Felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót, ha úgy gyanítja, hogy a hozzájárulása nélkül harmadik fél hozzájutott a jelszavához. A Felhasználó minden esetben felelős azért, hogy a felhasználói azonosítójával és a jelszavával belépve mi történik a HC Service rendszerében. A Felhasználó felelős továbbá minden olyan anyagért, amelyet a Szolgáltató vagy más Felhasználók vagy harmadik fél számára elküld. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa beküldött anyagok ne sértsenek szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat vagy más immateriális jogokat.

A Felhasználó jogosult a HC Service szolgálatás igénybe vételére - a törvények, más szabályok és a jóhiszemű felhasználás keretein belül. A HC Service szakanyagait a szellemi tulajdon védelmét szolgáló törvények és más, immateriális jogszabályok is védik. A Felhasználó köteles betartani ezeket a törvényeket. A Felhasználó nem küldhet be pornográf, erkölcstelen, törvényellenes, rasszista vagy félrevezető stb. anyagot vagy információt a HC Service rendszerébe. Jelen dokumentum szóhasználatában az 'anyag' alatt olyan fájlokat és adatokat (a Felhasználó által beküldött képeket, szövegeket) értünk, amelyek a HC Service rendszerében kerülnek megőrzésre vagy terjesztésre. A Felhasználó nem terjeszthet olyan képeket vagy más fájlokat, és nem írhat olyan szöveget a HC Service rendszerén keresztük, amelyek más személyeket sérthetnek.

A felhasználó személyesen felelős minden olyan visszaélésért és / vagy törvénytelenségért, amelyeket az ő felhasználói azonosítójával követtek el. A HC Service szolgáltatás révén elért anyagokat tilos hozzáférhetővé tenni, terjeszteni, megosztani vagy más szolgáltatásba/rendszerbe áttölteni. Tilos továbbá az anyagok kereskedelmi célú felhasználása.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A HC Service tulajdonjoga és minden egyéb más joga a Szolgáltatóé. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a HC Service tartalmát, célját, hozzáférhetőségét és az igénybe vételhez szükséges felszerelést. A Szolgáltató jogában áll értesítés nélkül megszüntetni a Felhasználó jelszavát, felhasználói azonosítóját és a Felhasználó regisztrációját. Saját döntése alapján a Szolgáltatónak jogában áll, a felelősség kizárásával, eltávolítania vagy közzé nem tennie az általa meg nem felelőnek tartott anyagokat: olyan, a Felhasználók által küldött képeket, más fájlokat vagy szövegeket, amelyeket a Szolgáltató illegálisnak vagy a jóhiszemű felhasználással össze nem egyeztethetőnek tart; vagy amelyek a Szolgáltatónak, más Felhasználónak vagy harmadik félnek kárt okozhatnak vagy ártalmas lehetnek a számukra. Ez azokra a tartalmakra vonatkozik, amelyeket a Szolgáltató félrevezetőnek, bántónak és oda nem illőnek tart, vagy amelyek másként sértik a felhasználási feltételeket. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a törvényi szabályozással összhangban az illetékes hatóságok számára továbbítson minden illegális vagy a felhasználási feltételeket sértő anyagot. A Szolgáltató jogában áll, hogy kizárja a szolgáltatásból azt a Felhasználót, aki hamis személyes adatokat adott meg, vagy másként megsértette a jelen felhasználási feltételeket, a törvényt vagy a jóhiszemű felhasználás elvét. Az ilyen Felhasználó hozzáférését az értesítése nélkül blokkoljuk. A Szolgáltató jogában áll, hogy a Felhasználót a jelszava megváltoztatására utasítsa, ha úgy gyanítja, hogy a jelszava illetéktelen kézbe került.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által a HC Service szolgáltatásba feltöltött tartalom szerkesztésére és módosítására, hogy úgy gyanítja, hogy az félrevezető, bántó és oda nem illő, vagy másként sérti jelen felhasználási feltételeket.

A Szolgáltató jogában áll, hogy a Felhasználó hozzáférését ideiglenesen blokkolja, ha ez a HC Service szolgáltatás üzembiztonságának fenntartásához elengedhetetlen. Ha a Felhasználó tizenkét (12) hónapon keresztül nem lépett be a szolgáltatásba, a Szolgáltató megszüntetheti a Felhasználó felhasználói azonosítóját és jelszavát. A Felhasználó ezt követően újra regisztrálhat. A felhasználói azonosítót és a jelszót nem töröljük a felhasználói jogosultság lejártával. A megállapodás időtartamának lejártát követően a tulajdonjoggal és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos szabályok, az információkkal kapcsolatos felelősségre vonatkozó előírások, továbbá a felelősség korlátozására vonatkozó szabályok mindaddig érvényben maradnak, ameddig relevanciájukat nem vesztik. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató felhasználja a Felhasználó által a a HC Service szolgáltatásba feltöltött anyagokat, és hogy a Szolgáltató a saját hatáskörében döntön arról, hogy ezeket az anyagokat a HC Service szolgáltatás más Felhasználóinak felajánlja-e.

Kötelezettségek 

A szolgáltatáshoz a Felhasználó vagy a Szolgáltató ad hozzá anyagot, a felelősség az adott anyagért azé, aki azt hozzáadta.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a tartalomért vagy annak hitelességért, kivéve, ha azt a Szolgáltató maga adta hozzá. A Szolgáltató az általa hozzáadott anyagok kapcsán kizárólag az azokból fakadó közvetlen kárért visel felelősséget. Vis maior esetén azonban a Szolgáltató mentesül a felelősség alól. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen olyan szövegért, képért, vagy a képek eredetiségéért, amelyeket a Felhasználó töltött fel; a Szolgáltató nem felelős a képekkel kapcsoltos problémákért, sem azért, ha a Felhasználó nem rendelkezett a megfelelő törvényes jogokkal a képek terjesztésére. Ugyanez vonatkozik az összes adatra vagy fájlra, amelyeket a Felhasználó küldött be a rendszerbe vagy terjesztett a rendszeren keresztül vagy szövegre, amelyeket ő írt. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon adatokért vagy azon adatok szerzői jogaiért, amelyeket a Felhasználó a HC Service szolgáltatáson keresztül harmadik féltől kapott. A Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget olyan tartalomért, amely sérti a jóhiszemű felhasználás elvét vagy a jogszabályokat. A Szolgáltató nem térít meg olyan kárt, amelyért a Felhasználó vagy egy harmadik fél felelős.

A Szolgáltató igyekszik biztosítani, hogy a HC Service funkciói zavartalanul működjenek.. Ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan leállásokért, amelyek műszaki hibákból, adatrendszer- vagy adatkommunikációs problémákból, kártékony szoftverekből, karbantartási vagy telepítési okokból, adatkommunikációs késedelemből vagy a fenti okokból bekövetkezp adatvesztésből fakadnak. A Szolgáltató nem a szolgáltatás megváltoztatása, megszakítása vagy annak tartalma által bekövetkező károkért. A Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy kompenzációban részesítse a Felhasználót vagy bármely harmadik felet a HC Service működésével összefüggésben. A Felhasználó teljes mértékben viseli azon károk következményét (legyenek azok közvetlenek vagy közvetettek), amelyek őt a jelen felhasználási feltételek megszegése vagy figyelmen kívül hagyása miatt érik.

A felhasználási feltételek megváltozása és a kötelezettségek átadása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a HC Service felhasználási feltételeit. A Felhasználó a feltételek megváltozásáról emailen keresztül vagy a HC Service oldalain keresztül értesítést kap. A megváltozott és érvénybe lépett feltételekről a Felhasználó a HC Service internetes oldalain tájékozódhat. A változások azonnal hatályba lépnek. Ha a Felhasználó a feltételek megváltozását követően tovább használja a HC Service-t, az a megváltozott felhasználási feltételek elfogadását jelentő ráutaló magatartás.

A Szolgáltató jogában áll, hogy a Felhasználó előzetes értesítése nélkül harmadik félnek átadja az összes olyan szöveget, képet, adatot és felhasználói adatot, amelyet a Felhasználó a HC Service használatával összefüggésben a rendszerbe betáplált. A harmadik félnek el kell fogadnia a hatályban levő felhasználási feltételeket, ezután a harmadik fél válik a Szolgáltatóvá a jelen használati feltételekben meghatározott módon. A Felhasználó nem ruházhatja át / a felhasználói jogát. A felhasználói jog személyhez tapad, nem adható át harmadik félnek.

Megjegyzések

A Felhasználó a jelen megállapodással kapcsolatos megjegyzéseit írásban az alábbi címre teheti meg: Suomen Urheiluopisto, Hockey Centre; Kaskelantie 10, 19120 Vierumäki, Finnország. A Szolgáltató szintén küldhet írásos megjegyzéseket jelen megállapodással kapcsolatban a Felhasználó legutóbbi email-címére vagy más írásos módon.

A szolgáltatással kapcsolatos általános megjegyzéseket a HC Service internetes oldalain is közzétehetünk.

Vis maior 

Az olyan események, mint a sztrájk, lockout, tűz, adatkommunikációs hiba, hatósági rendelkezé vagy egyéb más, a Szolgáltató befolyási körén kívül álló esemény (vis maior) felmentik a Szolgáltatót a jelen felhasználási feltételek teljesítése alól a vis maior körülmények.fennállása idejére.

Jogviták és rendezésük

Jelen megállapodás a finn törvények alapján fogalmazódott és azok szerint értelmezendő. Minden olyan, a HC Service-t érintő vitás kérdésben, ideértve a használatával és a felhasználási feltételeivel kapcsolatos ügyeket is, amelyeket a felek tárgyalás útján nem tudnak rendezni, a Päijät-Häme Kerületi Bíróság illetékes, Lahtiban.

Adatvédelem

A HC Service szolgáltatás igénybevételét időről-időre nyomon követhetjük, például a cookie-k telepítésével a Felhasználó gépére. A nyomon követés célja, hogy információt gyűjtsünk arról: hogyan és mikor használják a HC Service-t. Ezek az információk lehetővé teszik a HC Service szolgáltatás fejlesztését. Az információk révén az oldalainkat felkeresők számát is megtudhatjuk. Az összegyűjtött információk nem alkalmasak arra, hogy az egyes felhasználókat azonosístuk. Amellett, hogy a nyomon követjük a felhasználói munkamenetet, tárolhatjuk is azt. A munkamenettel kapcsolatos információkat a szerveren tároljuk és vagy a felhasználó kijelentkezésekor töröljük vagy automatikusan az adatok selejtezésekor. Azért kell például a felhasználói munkamenettel kapcsolatos információkat rögzíteni, hogy lehetővé váljon az egyes felhasználók bejelentkezése.

A Szolgáltató arra törekszik, hogy a lehetőségekhez mérten megvédje a HC Service szolgáltatás használata során megadott személyes adatokat. Ez például azt jelenti, hogy az email-címeket nem teszi úgy közzé, hogy azt kéretlen reklámlevelek küldésére fel lehessen használni.